2016_Publicació al diari Ara

Veure publicació

2015_Parc Vora Mar_Vilanova i la Geltrú

Arquitectura BETA

2015_Passatges Montcada i Reixac

Arquitectura BETA

2014_Article “L’ensenyament de l’urbanisme com a procés generador de canvi”

Publicat a la revista Papers 57.  Gener 2014, Bellatera.

(Autor: Xavier Matilla)

2012_Col.laboració en la redacció del “Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona”

Per a l’Ajuntament de Barcelona, Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans

Equip redactor Ajuntament de Barcelona.

Conceptualizació i proposta gràfica: Jornet-Llop-Pastor arquitectes i Mònica Beguer coordinadora dels treballs

2012_Col.laboració en la redacció del “Manual de criteris per a la Definició, Programació, Intervenció i Gestió de l’Espai Públic Municipal”

Per al Servei d’Equipaments i Espais públics de la Diputació de Barcelona.

Equip redactor Jornet-Llop-Pastor arquitectes i Xavi Matilla

2010_Col.laboració en la elaboració de la publicació “Carrers Metropolitans i Places Centrals. Una estratègia per al projecte territorial metropolità”

En el marc del Seminari “Els nous carrers metrooplitans”, fer ciutat amb carrers metropolitans i places centrals. Concorci Universitat Internacional Menéndez y Pelayo (CUIPM). Centre Ernest Lluch.

Autors: Jornet-Llop-Pastor arquitectes. Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis, Ciutats de l’Arc Metropolitá de Barcelona. Diputació de Barcelona. Mònica Beguer coordinadora dels treballs. Xavi Matilla membre de l’equip redactor.

2008_Col.laboració en la redacció del “Plec de recomanacions per a la redacció dels Plans Directors de les Àrees Residencials estratégiques”

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Departament de Medi Ambient i Habitatge i Institut Català del Sòl

Autors Jornet-Llop-Pastor arquitectes. Mònica Beguer i Xavi Matilla membres de l’equip redactor.

2006_Col.laboració en la redacció del “Llibre d’Estils dels sectors d’Activitat Econòmica”

Institut Català del Sòl. Barcelona

Editors: Jornet-Llop-Pastor arquitectes i S. Espiau. Mònica Beguer i Xavi Matilla membres de l’equip redactor