L’idea

> Territoris XLM és un equip que promou, assessora i desenvolupa estudis i projectes de territori, ciutat i paisatge.

> Territoris XLM neix l’any 2013 amb la voluntat de crear una nova plataforma de professionals/tècnics preocupats per les necessitats de les ciutats i els territoris contemporanis, amb l’objectiu d’aportar amb l’experiència adquirida, les solucions urbanístiques més adequades fonamentades en tres eixos:

– Comprensió integral dels processos: interdisciplinarietat, adequada lectura i diagnosi,

– Rigurossitat tècnica: experiència i trajectòria professional de les persones.

– Compromís ambiental i social. Necessitat d’evolucionar i explorar noves lògiques de diagnosi i intervenció.

> Territoris XLM és una plataforma que integra transversalment professionals de diverses disciplines, adaptant la composició dels equips de treball a cada situació.

Principals

Mònica Beguer i Jornet

Mònica Beguer i Jornet

Arquitecta Urbanista, co-fundadora de Territoris XLM

Ha estudiat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona fins l'any 2000.
Des d'aleshores ha desenvolupat tasques de direcció i redacció de projectes de planejament de diferents escales, especialitzant-se en temes d’ordenació urbana i intervenció en el paisatge, col·laborant habitualment amb el despatx Jornet-Llop-Pastor arquitectes.
Ha estat professora de l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en els cursos de Planejament i professora convidada del Màster Universitari Projecte Integrat d’Arquitectura de l’Escola d’Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull. Ha participat en la redacció de diversos llibres com el Llibre d’estil dels Sectors d’Activitats Econòmiques i el Plec de recomanacions per als Plans directors de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya.

mbeguer@territorisxlm.com

Laia Grau Balagueró

Laia Grau Balagueró

Arquitecta - Urbanista

Ha estudiat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona fins l'any 2000.
Des de l'any 1999 fins al 2006 ha desenvolupat la seva activitat professional com a col•laborador del despatx Jornet-Llop-Pastor arquitectes, del 2006 fins al 2016 ha estat membre de la direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, com a tècnica de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. És post grau (2015) en polítiques de Gènere i Igualtat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
És especialista en gestió urbanística, en planificació territorial i consultoria de temes estratègic de ciutat i territori.

lgrau@territorisxlm.com

Míriam Robles

Míriam Robles

Estudiant d'arquitectura

Estudiant de PFC a l’ETSAVallès (UPC). Va col•laborar durant un any al departament de planejament i gestió urbanística a l’Ajuntament de Sant Cugat, i posteriorment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de febrer de 2017 s’incorpora a l’estudi TerritorisXLM, participant en l’elaboració d’estudis i projectes del territori, ciutat i paisatges, especialitzant-se en la creació i desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

Teodora Králeva

Teodora Králeva

Estudiant d'arquitectura

Estudiant d'arquitectura de 3 curs de l'ETSAB, ha estat responsable de la exposició ``el Carrer dels Milnoms`` en el Centre cultural la Bòbila d'Hospitalet de Llobregat. S'incorpora a l'equip de Territorsxlm en juliol de 2017, per participar en el desenvolupament de projectes urbanístics i en especial per realitzar les imatges virtuals de les intervencions proopsades.

Han format part de TerritorisXLM

Xavi Matilla

Co-fundador de TerritorisXLM

Arquitecte urbanista, professor associat del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori a l’ETSAV. Secretari de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Élia Hernando

Arquitecta – Urbanista – Project Manager

Cristóbal Moreno

Arquitecte

Consell Tècnic

Jesus de la Varga García

Llicenciat en Economia

llicenciat en Economia i doctorant en Planificació Territorial per la Universitat de Barcelona (UB). Compta amb una àmplia experiència a l’administració local, tant en el control econòmic d’actuacions de remodelació urbana com en la coordinació de projectes de millora de barris. Ha realitzat diferents informes d’anàlisi territorial (mercats locals de treball, habitatge…), col·laborant en diversos estudis professionals com Loles Herrero o Jornet-Llop-Pastor arquitectes. Ha estat professor d’economia i administració d’empreses a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (UPC), participant en diferents projectes de recerca del Departament de Política Econòmica de la UB.

Pere Manubens

Arquitecte-Urbanista

arquitecte des de l’any 2014 per l’escola d’ arquitectura ETSAV-UPC.. Des de l’any 2009
fins al 2013 ha desenvolupat tasques de suport en el Servei d’Informació Territorial de la Direcció de Serveis Urbanístics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), col·laborant en la elaboració i gestió del Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) del Refós de Planejament, restitució gràfica del Pla General Metropolità, anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les Modificacions del Pla General Metropolità, estudis de centralitat i estudis de teixits urbans en l’àmbit metropolità de Barcelona. És coautor de la publicació ‘Anàlisi de les Modificacions del Pla General Metropolità’ de la col·lecció Quaderns editada per la AMB. L’any 2013 s’incorpora com a col·laborador a
l’estudi TerritorisXLM, participant en l’elaboració d’estudis i projectes del territori, ciutat i paisatges, expert en la creació i desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

Col.laboradors

Mediambient i paisatge:

Anna Zahonero, biòloga, Sergi Abellán, enginyer tècnic agrícola. (AZ) estudis i projectes de medi ambient i paisatge.

Assessorament jurídic:

Elena Moreno, advocada especialitzada en dret urbanístic.

Infraestructures tècniques:

Pere Santos, enginyer de camins. Ingenieros Asociados S.A.

Demografia i habitatge:
Montserrat Mercadé, geògrafa.

Participació ciutadana:

Charlotte Fernández, sociòloga.

Mobilitat:

Daniel Jordi, INTRA, Enginyeria de Tràfic S.L.

Sostenibilitat i eficiència energètica:

Alex Parella, arquitecte i avaluador acreditat LEED AP, VERDE EA.